27-06-2024, bijeenkomst 8

De bijeenkomst werd afgetrapt met een teamactiviteit waarbij uitwisseling en samenwerking centraal stond. Er werden vier verschillende groepjes gemaakt, met een mix van POINT013- en POINT073-deelnemers. Deze groepjes werden verdeeld over de vier verschillende activiteiten, namelijk: blazepods met vragen over POINT, verboden woord met woorden over POINT, Picoo met het spel Kaleidoscoop (kleurcodes onthouden) en Jenga met opdrachten. Na enkele minuten wisselden we van activiteit. Uiteindelijk heeft elk groepje elke activiteit uitgevoerd.

Daarna volgde de praktijkonderzoekenmarkt waarin POINT073 de producten presenteerden die ze de afgelopen maanden ontwikkeld hebben. Er was een zeer grote diversiteit aan ontwikkelde producten; van beleidsplannen en signaleringsinstrumenten tot materialen die in te zetten zijn om leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid te begeleiden. De deelnemers van POIN013 waren erg enthousiast over de ontwikkelde producten.

Na de wandelpauze lichtten de studenten uit de verschillende werkplaatsen het wetenschappelijk onderzoek toe dat ze hadden uitgevoerd. Britt van der Lest (POINT013) trapte af met een presentatie over het theoretisch kader en de methode van haar onderzoek. Het doel van het onderzoek was om inzicht te verwerven in de mate waarmee het sociale zelfbeeld en de relatie met leeftijdsgenoten gerelateerd is aan het externaliserende gedrag van kinderen in groep 6/7/8 op de basisschool en of dit verschilt tussen (hoog)begaafde leerlingen en niet (hoog)begaafde leerlingen.

Vervolgens gaf Evie Dieker (POINT073) een presentatie over haar onderzoek naar differentiatie in het rekenonderwijs. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in het verband tussen ervaren differentiatie en de competentiebeleving van bovenbouw basisschoolleerlingen op het gebied van rekenonderwijs, of prestatie-emoties ‘blij’ en ‘trots’ hier invloed op hebben en of dit verschilt voor (hoog)begaafde leerlingen. Naast deze kwantitatieve onderzoeksvraag, stond ook een kwalitatieve onderzoeksvraag centraal: ‘Hoe ervaren (hoog)begaafde leerlingen differentiatie in het rekenonderwijs, welke prestatie-emotie ervaren zij hierbij en hoe beïnvloedt dit hun competentiebeleving? Om hier antwoord op te krijgen zijn een aantal (hoog)begaafde leerlingen geïnterviewd.

Na de lunch sloten de schoolleiders aan om de certificaatuitreiking van POINT073 bij te wonen. Ankie de Laat verwelkomde de schoolleiders met een inspirerend woordje. Ook werd er wat verteld over de nieuwe werkplaatsen POINT077 en POINT Plus die in september van start zullen gaan. Daarna was het tijd om de werkplaatsen op te splitsen.

POINT073 ging over op de certificaatuitreiking. Iedereen werd individueel naar voren geroepen om het certificaat voor deelname aan POINT in ontvangst te nemen. Hierbij werd door Kim kort iets persoonlijks over de betreffende deelnemer verteld. POINT013 bekeek de uitkomsten van de ZOOV+ en blikte vooruit op het nieuwe POINT-jaar, waarbij productontwikkeling en het maken van een materiaalbeschrijving aan de orde komen.

Na de subsessie van POINT013 en de certificaatuitreiking van POINT073 werden de werkplaatsen weer samengevoegd om te kijken en luisteren naar de presentatie van het eindproduct van POINT073. Zij gaven een sneak preview van het product dat zij in samenwerking met Onderwijs Maak Je Samen ontwikkeld hebben. In de presentatie werd het ontwerpproces toegelicht en werd kort verteld waaruit het product bestaat. Het ontworpen product heeft de naam Onbeschrijflijk – to the

POINT en is ontstaan vanuit de werkwijze ‘innoveren in innovatieteams’. Het product is bedoeld voor leraren en leerlingen in groep 6,7 en 8 van het basisonderwijs en heeft als doel het stimuleren van de (creatieve) schrijfvaardigheid en hogere orde denkvaardigheden van leerlingen in de bovenbouw van PO.

Het inhoudelijke deel van het programma werd afgesloten met een lezing van Prof. Dr. Yvonne Brehmer. Yvonne vertelde over haar onderzoek naar een talentprogramma (‘ik kies voor mijn talent’) voor het ontdekken en benutten van talenten van leerlingen. Het doel van het onderzoek was onderzoeken hoe de talenten (uit ‘ik kies voor mijn talent’) van kinderen samenhangen met hun welbevinden en schoolsucces. Ook de deelnemers van de nieuwe werkplaats POINT Plus sloten aan bij deze lezing. Leuk om alvast kennis te maken met hen!

Na deze inspirerende lezing werd de laatste bijeenkomst op een informele wijze afgesloten met een borrel. Hiermee hebben we POINT073 officieel afgerond.

We wensen iedereen namens POINT een fijne vakantie toe!